آقای محمد حسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183330)

47
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی