محمدجواد صفایی | سیویلیکا

محمدجواد صفایی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدجواد صفایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) (دبیر کنفرانس)
  • اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک (دبیر کنفرانس)

مقالات محمدجواد صفایی در کنفرانس های داخلی

حاشیه نشینی چالش عمده توسعه شهری تربت حیدریه
سال 1395
ارائه شده در سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
ضرورت های حمایت از کارآفرینی در جوامع روستایی در راستای دستیابی به توسعه ای پایدار
سال 1396
ارائه شده در همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
تاثیر جهانی شدن بر توسعه ی پایدار مطالعه ی موردی : شهر سیرجان استان کرمان
سال 1396
ارائه شده در سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستای میمند
سال 1396
ارائه شده در سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در مناطق بیابانی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسفراین)
سال 1398
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
توسعه گردشگری روستایی، با تاکید بر نقش ارتباطات، شبکه ها و بازیگران محلی، ملی و منطقه ای
سال 1397
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر نقش رهبری تحولگرا
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
بررسی دانش بومی و نوآوری های محلی سازگار در مدیریت منابع آب (حاشیه سبزوار)
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

مقالات محمدجواد صفایی در ژورنال های داخلی

بررسی تحلیلی میزان رضایتمندی جمعیت روستایی از خدمات آموزشی نمونه مورد مطالعه :بخش سنخواست- شهرستان جاجرم
سال 1395
ارائه شده در ماهنامه «علوم انسانی اسلامی»
بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری در حاشیه شهرها و روستاهای الحاقی به شهرها با تاکید بر پارامترهای اعتماد و مشارکت مردمی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی
پهنه بندی شدت خشکسالی در روستاهای شهرستان سبزوار بر اساس شاخص SPI
سال 1397
ارائه شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی
بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
پتانسیل سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان سبزوار
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و توسعه