آقای عبدالرضا صمیمی

Abdoreza Samimi

University of Sistan & Baluchestan

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183177)

35
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی