آقای دکتر عبدالله لنگری

Dr. Abdolah Langari

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183107)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران