آقای دکتر علینقی خرمیان

Dr. Ali Khoramian

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183100)

11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی