آقای دکتر عبدالوهاب ادب آوازه

Dr. Abdolvahab Adabavazeh

رئیس انجمن جوشکاری ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183037)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی