آقای فرید کریمی پور

Farid karimipour

استادیار رشته مهندسی نقشه برداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182956)

25
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی