آقای عباس نامور

Abas Namvar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

Researcher ID: (182847)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران