آقای دکتر امیرهوشنگ مهریار

Dr. Amir Houshang Mehryar

استاد. گروه روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی. مرودشت. ایران

Researcher ID: (182812)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.