آقای دکتر محمدمهدی علیشاهی

Dr. Mohamadmahdi Alishahi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182809)

25
2
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی