آقای ابوالحسن وفائی

Abolhasan Vafaei

استاد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

Researcher ID: (182799)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور