آقای دکتر علی اکبر صالحی

Dr. Ali Akbar Salehi

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182798)

3
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی