آقای سید عبداله حجتی

Seyedabdolah Hojati

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

Researcher ID: (182577)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور