آقای پروفسور ناصر حاجی زاده ذاکر

Prof. Naser Hajizadeh Zaker

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182535)

28
11
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی