آقای حمیدرضا رضایی آشتیانی

Hamidreza Rezaii

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182454)

51
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی