آقای علی دیوسالار

Ali Divsalar

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182351)

40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی