آقای شعبان شتابی جویباری

Shaban Shetabi Jouybari

دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران

Researcher ID: (182195)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران