قدیر امامی | سیویلیکا

قدیر امامی

کارشناس پژوهشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی قدیر امامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (مدیر داخلی)
  • فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (مدیر داخلی)