ویدا شقاقی | سیویلیکا

دکتر ویدا شقاقی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ویدا شقاقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه علم زبان (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران (هیات تحریریه)

مقالات ویدا شقاقی در ژورنال های داخلی

نقش زدودگی و همتابینی در زبان فارسی- ویدا شقاقی/ آزاده میرزایی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه زبان پژوهی