آقای میرصمد موسوی

Mirsamad Mousavi

هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181911)

8
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی