آقای دکتر منصور جم زاد

Dr. Mansour Jamzad

Sharif University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181840)

25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی