آقای دکتر محمدسعید نوری نائینی

Dr. Seyed Mohamad Saeed Nouri Naeeni

دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181788)

3
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران