آقای دکتر محمدحسن شجاعی فر

Dr. Mohammad Hassan Shojaeefard

دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (181730)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران