عباس رضوی | سیویلیکا

عباس رضوی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عباس رضوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه پلی اولفین ها (سردبیر)