آقای مرغوب قلی زاده

Marghoub Gholizadeh

کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم اقتصادی

Researcher ID: (181500)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.