آقای عباس اویسی

Abas Oveisi

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

Researcher ID: (181364)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران