آقای علی درویش زاده

Ali Darvishzadeh

عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181190)

35
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی