آقای دکتر ارسطو ارمغانی

Dr. Arastoo Armaghani

استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181141)

51
5
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی