آقای ابوطالب جلالی

Abptaleb Jalali

مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

Researcher ID: (181057)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.