آقای ضیاءالدین دایی کوزه کنانی

Ziaedin Dayi Kouzeh konani

استاد، دانشگاه تبریز

Researcher ID: (181017)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران