آقای دکتر سهراب خان محمدی

Dr. Sohrab Khanmohammadi

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181016)

55
3
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی