آقای دکتر محمدباقر بناشریفیان

Dr. Mohamad Baher Bana Sharifian

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181013)

36
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی