آقای دکتر رسول جلیلی

Dr. Rasoul Jalili

دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180924)

39
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی