آقای مرتضی خشایی پور

Morteza Khashaiipour

معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180838)

18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی