رضا زمردیان | سیویلیکا

رضا زمردیان

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رضا زمردیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه (هیات تحریریه)
  • دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان (هیات تحریریه)

مقالات رضا زمردیان در ژورنال های داخلی

بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان