آقای افضل وثوقی

Afzal Vosoughi

استاد زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (180687)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.