خانم طراوت سادات نهضتی

Taravat sadat Nehzati

دکتری مهندسی صنایع و مدیریت تولید، NTNU University نروژ.

Researcher ID: (180636)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.