آقای مجتبی جهان اندیش

Mojtaba Jahanandish

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180612)

42
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی