آقای ایوب بهتاج

Ayoub Behtaj

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی

Researcher ID: (180391)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران