آقای دکتر سیدرضا موسوی حرمی

Dr. SeyedReza Mousavi Harami

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180348)

81
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی