خانم سیما مدیرخامنه

Sima Modir Khameneh

استادیار، دانشگاه ارومیه

Researcher ID: (180329)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.