آقای احد نظری

Ahad Nazari

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180164)

64
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی