آقای سیدحمیدرضا صادقیان

Seyedhamidreza Sadeghian

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180157)

12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی