خانم روحا دباغیان

Roha Dabaghian

عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180145)

41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی