آقای فردوس آقا گل زاده

Ferdos Agha Gol Zadeh

دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

Researcher ID: (180052)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران