سید حسن زهرایی | سیویلیکا

سید حسن زهرایی

استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

معرفی

تلفن
021-61119136

سمتهای علمی و اجرایی سید حسن زهرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • دوماهنامه جستارهای زبانی (هیات تحریریه)

مقالات سید حسن زهرایی در ژورنال های داخلی

نگاهی به ماهیت مقوله نمود فعل در زبان روسی و فارسی از دریچه کاربرد نمود ناکامل افعال
سال 1391
ارائه شده در دوماهنامه جستارهای زبانی