ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای امیر یزدان سپاس

Amir Yazdan Sepas

استاد

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات امیر یزدان سپاس در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرتنش خشکی برروی عملکرد دانه و انتقال فتواسیمیلاتها درژنوتیپهای امیدبخش گندم دراستان مرکزییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهپایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای گندم نان زمستانه و بینابین درشرایط آبیاری و تنش خشکی پس ازمرحله گلدهی با استفاده ازگزینش همزمان برای عملکرد و پایدارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهشاخصهای تحمل و حساسیت به تنشیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پایداری ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین برای عملکرد دانه دربرخی مناطق سردکشوریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهصفات زراعی و فیزیولوژیکی موثربرافزایش عملکرددانه ژنوتیپ های گندم درشرایط کم آبیاریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی ژنوتیپ های گندم با استفاده ازآمارناپارامتریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و گزینش لاین های گندم تحت شرایط خشکی آخر فصلدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی لاین های امیدبخش برتر گندم نان در مزارع و شرایط زارعین استان مرکزینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری عملکرد لاین های امیدبخش گندم های زمستانه و بینابین در شرایط آب و هوایی کشورنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل در عملکرد دانه ژنوتیپ های امید بخش گندم های زمستانه و بینابیندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین در مناطق سرد کشوردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک ژنوتیپهای امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش گندم زمستانه و نیمه زمستانه به تاریخهای مختلف کاشت در شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل در میاندوآبدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین وراثت پذیری شاخص برداشت در ژنوتیپ های گندم از طریق انتخاب دو طرفههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه پایداری عملکرد دانه و سازگاری ژنوتیپ های گندم نان زمستانه نسبت به شرایط محیطی متفاوتاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و سایر اجزای ان در ژنوتیپ های پیشرفته جو (Hordeum vulgar L) در شرایط تنش رطوبتیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgar L) در شرایط تنش خشکی توسط تحلیل به مولفه های اصلی و تجزیه کلاستراولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در لاین های گندم در شرایط محیطی سردسیر با استفاده از شاخص های تحمل به تنشدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393

مقالات امیر یزدان سپاس در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 69 بار

نمودار تولید سالانه مقالات امیر یزدان سپاس

تماس با امیر یزدان سپاس


به اشتراک گذاری صفحه امیر یزدان سپاس

پشتیبانی