حسین بشیر | سیویلیکا

حسین بشیر

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حسین بشیر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه امام صادق (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (هیات تحریریه)