آقای امید لطفی

Omid Lotfi

دکتری مهندسی عمران-سازه، موسسه آموزش عالی طبری مازندران، بابل، ایران

Researcher ID: (179906)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور