احمد علیپور | سیویلیکا

احمد علیپور

دکتری زراعت، فیزیولوژی و اکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران.

معرفی

استان
آذربایجان غربی
شهر
مهاباد

سمتهای علمی و اجرایی احمد علیپور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری (هیات تحریریه)